Türkçe
logo arcelor logo perfil en fro

Teknik dan??manl?k

Teknik alanda s?k? i?birli?i çok kereler ürün tasar?m?n?n optimize edilmesine olanak sa?lar. Mü?terilerimizin gereksinimlerini iyi bilmesi ve teknik ekibimizin getirdi?i profillere dayanan çözümler daha fazla rekabet kapasiteli bir ürün elde edilmesini sa?lar, dolay?s?yla da nihai mü?teriye de?er kazan?m? getirir.

 Teknik ofisimiz, 50 y?l? a?an deneyimiyle ve sonlu elemanlar metoduyla hesaplama sistemini içeren bir profil tasar?m software'in de dâhil oldu?u,  hesap ve tasar?m amaçl? yeni teknoloji araçlar?yla hizmetinizdedir.

Hedefimiz, ?irketinizin mü?terilerine art? de?er sunabilmesini sa?lamak amac?yla özel profillerle ilgili sorunlar?n?za çözüm bulup, beraberce büyüyebilmemiz

?irketimizin teknik departman?n?n hedefi gereksinimlerinize en uygun ve size oldu?u kadar mü?terilerinize de en fazla de?er art??? sa?layacak çözümleri bulman?zda yard?mc? olmak.

Bizimle temas etmek için buray? t?klay?n.