Türkçe
logo arcelor logo perfil en fro

Profilleme kapasitesi

Perfil en Frío, her bir mü?terisinin ihtiyac?n? kar??layabilmek için çok amaçl? makineler bulundurmakta. Çelik profillerimizin kullan?m? geni? bir sektörü kapsad???ndan, her bir sektör için çoklu özellikte araçlara gereksinim duyuyoruz.

Özel geometrili, diki?li veya diki?siz, ek i?lemeli ve bitimli profillerde uzmanla?m?? olmam?z, ticari boru ve profillere ek i?levsellik ve uygulamalar kazand?rmaktad?r.

Mevcut üretim kapasitemiz a?a??daki gibidir:

  • Kesit: 0,4mm - 6mm aras?
  • Maksimum bant aral???: 700mm, baz? durumlarda 1.300mm'ye kadar ula??labilir
  • Maksimum uzunluk: 20.000mm