Türkçe
logo arcelor logo perfil en fro

Haz?r profiller

PERFIL EN FRÍO, özel tasar?m ve teknik süreçlerin geli?tirilmesini gerektirmeyen, h?zl? ve haz?r ürün kolayl???n? özel profillerin avantajlar?yla birle?tirerek, de?i?ik faaliyet sektörlerinin al???lagelen ihtiyaçlar?n? kar??lamay? hedefleyen çe?itli ürünler geli?tirmi?tir.

Bu ürünler mümkün oldu?unca daimi stoklarda mevcuttur veya bu ürün yelpazesi, özel boyutlar talep edildi?inde, sipari? üstüne h?zl? üretim yap?lmas?na müsaittir.