Türkçe
logo arcelor logo perfil en fro

So?uk Çekmeli Profiller

B?Z K?M?Z?

PERFIL EN FRÍO ticari ad? alt?nda faaliyet gösteren ArcelorMittal Tubular Products Berrioplano, S.L.U, Grupo Arcelor Mittal (Tubular Products Europe, division Downstream Solutions) ?irketler grubuna ait olup, Navarra (?spanya)'da Berriplano'da, Pamplona'dan birkaç kilometre uzakl?kta yerle?i?iz.

NE YAPIYORUZ?

Diki?li veya diki?siz, özel so?uk çekmeli çelik profil üreticisi olup, ayn? hatta delik açma ve benzeri ek operasyonlar? da sunmak imkân?na sahibiz.

?n?aat, çerçeveleme, ta??mac?l?k, otomotiv, lojistik ve depolama, genel endüstri, tar?m-g?da ve benzeri sektörler için mü?terinin ihtiyac?na özel ?ekiller üretmekteyiz.

TAR?HÇE

  • ?irket 1953 y?l?nda kurulup 1992 y?l?na kadar Perfisa (Perfil en Frio, S.A.) ad? alt?nda faaliyet gösterdi.
  • 1993-2004 y?llar? aras?nda, ?spanya'da gerçekle?tirilen demir çelik sanayinin yeniden dönü?türülmesinin ard?ndan, Perfisa, önceleri Aceralia, daha sonra Arcelor adl? büyük bir ?irketin Boru ??leme bölümünün bir parças? oldu.
  • 2004 y?l?nda Perfil en Frío'yu Grupo Condesa sat?n ald?. Grupo Condesa'ya ait ve Perfil en Frío markas?yla faaliyet gösteren Perfiles de Precisión, S.L. ?irketi kuruldu.
  • Günümüzde fabrika, paslanmaz çelik ve karbonlu çelik boru ve profil üretiminde Avrupa'n?n ba?ta gelen ?irketlerinden Grupo Condesa'ya aittir (www.condesa.com).