Polski
logo arcelor logo perfil en fro

Zdolno?? produkcji

Perfil en Frío posiada wielofunkcyjne maszyny umo?liwiaj?ce zaspokojenie wszelkich potrzeb ka?dego klienta. Poniewa? nasze kszta?towniki przeznaczone s? do zastosowa? w ró?nych bran?ach i sektorach przemys?u, wykorzystujemy narz?dzia o odr?bnych w?a?ciwo?ciach, przystosowanych specjalnie dla ka?dego z obs?ugiwanych przez nas sektorów.

Specjalizujemy si? w produkcji kszta?towników na miar? o ró?nych przekrojach, otwartych lub zamkni?tych, z mo?liwo?ci? dodatkowej obróbki mechanicznej i powierzchniowej, co zwi?ksza funkcjonalno?? i zakres zastosowa? oferowanych przez nas rur i kszta?towników.

Nasze aktualne mo?liwo?ci produkcyjne s? nast?puj?ce:

  • Grubo??: od 0,4 mm do 6 mm
  • Szeroko?? maks.: 700 mm, z mo?liwo?ci? do 1.300 mm w niektórych przypadkach
  • D?ugo?? maks.: 20.000 mm