Polski
logo arcelor logo perfil en fro

Rozwi?zania na miar?

Perfil en Frío oferuje firmom:

  • Optymalizacj? swoich produktów i procesów, umo?liwiaj?c? produkcj? stalowych kszta?towników dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.
  • Produkcj? i dostaw? bezpo?rednio do zak?adu odbiorcy wysokiej jako?ci produktów na miar? oraz sprawn? i elastyczn? obs?ug? klienta.
  • Narz?dzia najnowszej generacji oraz wykwalifikowany i do?wiadczony personel techniczny, który s?u?y pomoc? w zdefiniowaniu rozwi?zania dostosowanego do potrzeb klienta.