Polski
logo arcelor logo perfil en fro

Ogólne warunki sprzedaży

1. Postanowienia ogólne

Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży, w których sprzedawcą jest ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS BERRIOPLANO, S.L.U. (zwany dalej PERFIL EN FRIO). Wszelkie inne warunki odbiegające od warunków określonych w niniejszym dokumencie nie będą uwzględniane, chyba że zostały wyraźnie zawarte w formie pisemnej. Niniejsze Warunki odnoszą się do dostaw towarów i/lub świadczenia usług przez PERFIL EN FRIO, z wyraźnym wyłączeniem ewentualnych Warunków Zakupów Klienta.

2. Zamówienia

Zamówienia stają się wiążące dla stron od momentu pisemnego potwierdzenia zamówienia przez PERFIL EN FRIO, kiedy to umowa sprzedaży zostaje uznana za zawartą. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem ceny i powinno zawierać szacowany termin dostawy do Klienta. W razie modyfikacji przez Klienta zamówienia potwierdzonego już przez PERFIL EN FRIO, wymagana jest pisemna zgoda ze strony PERFIL EN FRIO, który, w stosownych przypadkach, wprowadzi odpowiednie zmiany ceny i szacowanej daty dostawy. Żadne modyfikacje zamówienia nie będą wiążące dla PERFIL EN FRIO bez jego wyraźnej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Anulowanie zamówienia przez Klienta po zawarciu umowy uprawnia PERFIL EN FRIO do żądania wykonania umowy lub też do jej rozwiązania. W obydwu przypadkach PERFIL EN FRIO zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody.

Bez pisemnego potwierdzenia zamówienie nie będzie uważane za przyjęte. PERFIL EN FRIO zastrzega sobie prawo do wycofania zamówienia bez pisemnego potwierdzenia w dowolnym momencie, niezależnie od ważności oferty/zamówienia.

W związku ze zmienną sytuacją energetyczną i cenami ropy naftowej, jeśli zajdzie taka potrzeba, PERFIL EN FRIO zastrzega sobie prawo do zażądania dopłaty za energię i dopłaty transportowej do wszystkich potwierdzonych zamówień, przed ich wysyłką. Przy każdej wysyłce wystawiane będą noty obciążeniowe.

3. Siła wyższa / zdarzenie losowe

W razie niemożliwości spełnienia warunków umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności siły wyższej lub wystąpienia zdarzenia losowego, warunki te zostają zawieszone do momentu ustania przyczyny uniemożliwiającej wykonanie umowy. Strona powołująca się na wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia losowego powinna niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę, wskazując w jakim stopniu okoliczność ta wpływa na wykonanie umowy oraz przedstawiając nowe terminy wykonania warunków umowy, po ustaniu przyczyn uniemożliwiających ich spełnienie. Rozwiązanie umowy z powodu przedłużającego się trwania siły wyższej lub zdarzenia losowego wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie. Klient nie może powoływać się na siłę wyższą i/lub zdarzenie losowe, celem przedłużenia terminu płatności za towary i/lub usługi.

4. Termin dostawy

Szacowany termin dostawy jest wskazywany przez PERFIL EN FRIO w potwierdzeniu zlecenia. PERFIL EN FRIO zobowiązuje się do poinformowania Klienta o jakiejkolwiek zmianie wcześniej przewidzianego terminu dostawy oraz o przyczynach takiej zmiany. Klient ma prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu opóźnienia dostawy, wyłącznie w przypadku gdy opóźnienie to nie ma racjonalnego uzasadnienia. W żadnym przypadku opóźnienie dostawy nie stanowi podstawy do rozwiązania umowy. Wcześniejsze dostawy wymagają wyraźnej pisemnej zgody zarówno ze strony PERFIL EN FRIO, jak i Klienta, z uwzględnieniem - w stosownych przypadkach - skutków, jakie te dostawy mają na termin i kwotę płatności.

5. Miejsce wykonywania zobowiązań

Miejscem wykonywania zobowiązań wynikających z umowy kupna-sprzedaży jest siedziba PERFIL EN FRIO.

6. Dostawa i przeniesienie ryzyka

O ile nie ustalono inaczej, dostawa na rzecz Klienta ma miejsce w momencie przekazania towaru przewoźnikowi na terenie zakładów PERFIL EN FRIO; od tego momentu towar jest przewożony na koszt i ryzyko Klienta. O ile nie ustalono inaczej, towar dostarczany jest w opakowaniach zwyczajowo stosowanych przez PERFIL EN FRIO dla danego rodzaju towaru. Wraz z towarem przewoźnikowi przekazywane są również odpowiednie dokumenty przewozowe.

7. Fakturowanie i płatności

Do każdej wysyłki wystawiana jest odpowiednia faktura, w której widnieje numer zamówienia, ilość przesłanego towaru, cena jednostkowa, całkowita kwota faktury oraz data płatności. O ile nie ustalono określonej daty płatności lub przedpłaty, terminy płatności są liczone od daty przekazania towaru przewoźnikowi na terenie zakładów PERFIL EN FRIO.

8. Odbiór towaru

Klient jest zobowiązany do odbioru zakupionego towaru, nawet w przypadku dostaw częściowych. Jeżeli Klient odmówi odbioru towaru, PERFIL EN FRIO zastrzega sobie prawo do żądania spełnienia warunków umowy lub też do jej rozwiązania, z możliwością złożenia towaru do depozytu sądowego w pierwszym przypadku oraz dochodzenia odszkodowania za szkody w obydwu przypadkach. Depozyt sądowy będzie mógł zostać ustanowiony przez PERFIL EN FRIO w momencie opóźnienia Klienta w odbiorze towaru. Koszty związane z depozytem, jak również koszty transportu poniesione w związku z odmową odbioru towaru, ponosi Klient. Depozyt sądowy może zostać zastąpiony magazynowaniem towaru na terenie zakładów PERFIL EN FRIO, z takimi samymi skutkami.

9. Wady/Gwarancja

Od daty odbioru towaru Klient ma cztery dni kalendarzowe na poinformowanie PERFIL EN FRIO o wszelkich defektach towaru oraz trzydzieści dni kalendarzowych na poinformowanie go o wadach wewnętrznych odebranego towaru. Po upływie wyżej wymienionych terminów towar uznaje się za dostarczony należycie i zgodnie z zamówieniem Klienta, a sam Klient traci prawo do dochodzenia roszczeń regresowych od PERFIL EN FRIO. Gwarancja PERFIL EN FRIO ogranicza się do naprawy lub, w stosownych przypadkach, wymiany wadliwego towaru w możliwie najkrótszym terminie.

10. Zastrzeżenie prawa własności

PERFIL EN FRIO zastrzega sobie prawo własności towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży do czasu uiszczenia przez Klienta całkowitej zapłaty, niezależnie od tego, czy towar znajduje się w jego posiadaniu, czy też nie. Klient ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do PERFIL EN FRIO za wszelkie straty lub uszkodzenia towaru, będącego w jego posiadaniu a pozostającego własnością PERFIL EN FRIO. Jednocześnie Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody spowodowane towarem znajdującym się w jego posiadaniu.

11. Poufność

Wszelkie informacje i/lub dokumenty dostarczone Klientowi przez PERFIL EN FRIO w ramach stosunków handlowych mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane przez Klienta osobom trzecim pod rygorem dochodzenia przez PERFIL EN FRIO odszkodowania za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

12. Prawa własności przemysłowej

Sprzedaż towarów będących przedmiotem umowy kupna-sprzedaży w żadnym wypadku nie jest tożsama z przeniesieniem praw do know-how stosowanego na którymkolwiek z etapów produkcji i przekazanego Klientowi. PERFIL EN FRIO zastrzega sobie prawo do wszelkich praw wynikających z tytułu własności przemysłowej.

13. Prawo właściwe

Postanowienia umowy kupna-sprzedaży podlegają przepisom prawa hiszpańskiego.

14. Właściwość sądu

Wszelkie spory, konflikty lub reklamacje wynikające ze stosowania lub interpretacji umowy kupna-sprzedaży lub będące bezpośrednio lub pośrednio z nią związane, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PERFIL EN FRIO, rezygnując w sposób wyraźny z jurysdykcji innych sądów, które mogłyby być właściwe zgodnie z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi.

Pobierz Ogólne Warunki Sprzedaży