Polski
logo arcelor logo perfil en fro

Perfil en Frío

O NAS

Spó?ka ArcelorMittal Tubular Products Berrioplano, S.L.U. prowadzi dzia?alno?? pod nazw? handlow? PERFIL EN FRIO i nale?y do Grupy Arcelor Mittal (Tubular Products Europe, division Downstream Solutions). Nasze zak?ady mieszcz? si? w miejscowo?ci Berrioplano, niedaleko Pampeluny (Nawarra - Hiszpania).

CO ROBIMY

Jeste?my producentami kszta?towników stalowych specjalnych, formowanych na zimno, otwartych lub zamkni?tych, z mo?liwo?ci? ich przebijania i przeprowadzania innych operacji na linii produkcyjnej.

Opracowujemy kszta?towniki dostosowane do wymaga? naszych klientów, dla takich bran? jak budownictwo, ogrodzenia, transport, przemys? samochodowy, logistyka i magazynowanie, inne ga??zie przemys?u, bran?a rolno-spo?ywcza itp.

HISTORIA

  • 1953 – 1992 Powstaje firma pod nazw? Perfrisa (Perfil en Frío, S.A.)
  • 1993 – 2004 Po restrukturyzacji hutnictwa w Hiszpanii, Perfrisa zostaje przej?ta przez du?e przedsi?biorstwo o nazwie Aceralia, gdzie zostaje w??czona do dzia?u przetwarzania rur; w pó?niejszym czasie przedsi?biorstwo przyjmuje nazw? Arcelor.
  • 2004 – Perfil en Frío zostaje kupiony przez Grup? Condesa. Powstaje Perfiles de Precisión, S.L., spó?ka nale??ca do Grupy Condesa, dzia?aj?ca pod mark? Perfil en Frío.
  • Obecnie zak?ady produkcyjne nale?? do Grupy Condesa (www.condesa.com), b?d?cej wa?n? grup? europejsk? produkuj?c? rury i kszta?towniki ze stali w?glowej i nierdzewnej.